אודות העמותה

חזון הפורום ומטרתו

הפורום לחשיבה אזורית נוסד בשנת 2014 על בסיס אתר "אפשר לחשוב", שהחל לפעול בשנת 2011. עמיתי הפורום הם חוקרות וחוקרים מתחומי ידע ופעילות מגוונים. מטרתנו היא לחולל שינוי בשיח הציבורי ובתפיסות הרווחות בישראל על המזרח התיכון.

אנו מאמינים שהפצתם של מידע וניתוח מקצועיים, מקוריים ומעמיקים תקדם בציבור הישראלי הבנה מורכבת יותר של המזרח התיכון ושל מקומה של ישראל בתוכו, ותסייע בטיפוח תקווה ואמון ביחסים של שלום בין אזרחי ישראל לבין אזרחי המדינות השכנות.

הפורום פועל להפצת תוצריו בציבור הרחב באמצעות אתר הפורום, שיתוף פעולה הדוק ורציף עם התקשורת הישראלית ופעילות ציבורית וחינוכית.

גישת הפורום
השיח הציבורי והמקצועי הישראלי על המזרח התיכון מרוכז בישראל, ובעיקר ב”מה טוב ליהודים”. לכן הוא מתאפיין בגישה בטחונית, חד-ממדית, הממוקדת בסיכונים מזה ובאינטרסים של מדינות, מוסדות וארגונים מן העבר השני. עמיתי הפורום, לעומת זאת, מבקשים להבין את המתרחש באזור דרך עיניו של ה”אחר”. לכן גישת הפורום היא אזרחית, מרובדת, ומביאה בחשבון הן סיכויים הן אינטרסים של קבוצות כוח ושל אזרחים ותושבים. עמיתי הפורום מממשים את חזון הפורום במספר אופנים, בהתאם לתחומי עיסוקם, נושאי מחקריהם והעדפותיהם האישיות והמקצועיות.

ראשית, אנו מנתחים מזווית אלטרנטיבית את ההתרחשויות במזרח התיכון המסוקרות בשיח הציבורי והמקצועי הישראלי.

שנית, אנו מנתחים התרחשויות במזרח התיכון שאינן מסוקרות כלל בשיח הציבורי והמקצועי הישראלי.

שלישית, אנו נוקטים גישה בין-תחומית והשוואתית לעיסוק במזרח התיכון בן-זמננו. בכך אנו מאמצים “מזרחנות ישראלית חדשה”, המתייחסת לישראל כמדינה מזרח-תיכונית שבינה לבין יתר המדינות באזור קיימים גם קווי דמיון מהותיים. עוד משתמע מגישה זו נסיון ללמידה ולהפקת לקחים ממשטרים, תהליכים ואזורי סכסוך אחרים בעולם.

רביעית, חוקרי הפורום אמונים על גישה מדעית ביקורתית ועל ניתוח תלוי-הקשר. עם זאת, אנו מאמינים כי ביקורת כלפי הזולת אינה רק נפוצה מדי בשיח הישראלי על המזרח התיכון, אלא שהיא “זולה” וקלה. ביקורת פנימית, לעומת זאת, אף שהיא קשה לעתים, היא הבסיס האמיתי לשיפור ולשינוי. על כן מופנית ביקורתנו גם כלפי השיח הציבורי והמקצועי על המזרח התיכון בארץ וכלפיו יצרניו השונים, מוסדות ויחידים.

חמישית, נטועה בנו אמפתיה בסיסית לתושבי המזרח התיכון כולו. אנו מאמינים כי מעבר להיבט האנושי והמוסרי יש בכך גם תועלת מקצועית, באשר הדבר מאפשר לחוקרי הפורום היכרות טובה יותר עם ה”אחר” ועם האופן שבו הוא חווה את המציאות ומפרש אותה.
צוות